Các trường hợp ngoại lệ bỏ phiếu trong quân đội và nước ngoài

Tất cả các lá phiếu được đích thân giao lại phải được nhận trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị đang ở nước ngoài và gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện hoặc một hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng, văn phòng của chúng tôi phải nhận được lá phiếu đó trước 5 giờ chiều vào Ngày 8 Tháng 11 (năm ngày sau Ngày Bầu Cử). Nếu quý vị đang phục vụ trong quân đội và gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện hoặc một hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng, văn phòng của chúng tôi phải nhận được lá phiếu đó trước 5 giờ chiều vào Ngày 9 Tháng 11 (sáu ngày sau Ngày Bầu Cử).