VỀ League of Women Voters và bản Hướng Dẫn CỬ Tri này

Helpful Voter Links: Early Voting Info • Learn About Candidates and Ballot Issues HERE!
Voters Guide Links in Vietnamese: The Voters Guide • About the Voters Guide • Photo ID Info • Voter FAQs

The League of Women Voters là một tổ chức phi đảng phái. The League ofWomen Voters và League of Women Voters Education Fund không ủng hộ hay phản đốibất kỳ đảng phái chính trị hay ứng cử viên nào. Trong vòng hơn 90 năm, sứ mệnh của LiênHiệp là hỗ trợ công chúng tham gia vào chính phủ một cách chủ động và hiểu biết. LiênHiệp tin rằng bầu cử là một phần tối quan trọng để có được Nền Dân Chủ Hiệu Quả.The League of Women Voters của Quỹ Giáo Dục Houston phát hành bản Hướng DẫnCử Tri để giúp mỗi cử tri bỏ phiếu với đầy đủ thông tin. Bên trong, quý vị sẽ tìm thấy thôngtin về quá trình bầu cử, nghĩa vụ và trách nhiệm của các ban ngành trong cuộc bầu cử này,tên các ứng cử viên đang muốn được đảng của họ đề cử vào cuộc Tổng Tuyển Cử và câutrả lời cho các câu hỏi về lựa chọn chính sách do ứng viên cung cấp khi tranh cử khi cónhiều hơn một ứng viên tham gia. Bản Hướng Dẫn Cử Tri này chỉ bao gồm các cuộc tranhcử và vấn đề bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 5 tháng 11 năm 2019.Những phúc đáp do các ứng cử viên cung cấp sẽ được sao chép mà không chỉnh sửa haykiểm chứng. Mỗi ứng cử viên chịu trách nhiệm cho phúc đáp của mình. Các ứng cử viênđược liệt kê theo thứ tự in trên lá phiếu. (Có thể đọc thêm thông tin về quá trình soạn bảnHướng Dẫn CửTri này tại trang 4.)Bất kỳ phần nào trong bản Hướng Dẫn Cử Tri này sẽ không được sao chép để dùng trongcác vận động chính trị hoặc quảng cáo. Các mục đích sử dụng khác chỉ được phép nếu cóủy quyền trước bằng văn bản của League of Women Voters of Houston Education Fund